Avancerad sökning

Allmänna villkor

Phoneras Allmänna villkor för tjänster och produkter

Här kan du läsa våra allmänna villkor. Det går också bra att ladda hem som PDF (Adobe Reader krävs för att ladda hem, öppna och läsa PDF dokument).

Innehållsförteckning:

1. Definitioner
2. Allmänt
3. Tjänstens innehåll
4. Kundens åtaganden och ansvar
5. Avgifter
6. Betalning
7. Service, ansvar, tillgänglighet och underhåll
8. Phoneras ansvar
9. Marknadsföring
10. Force Majeure
11. Upphörande i förtid
12. Överlåtelse
13. Ändring av villkor
14. Kunduppgifter
15. Meddelanden
16. Avtalets upphörande
17. Avtalsperiod
18. Twist


1 Definitioner

Avtal: Dessa Allmänna villkor samt övriga ­handlingar som utgör del av parternas avtal. Kund: Den juridiska person/privatperson med vilken Phonera har ingått Avtal.
Tjänst: Den/de av Phonera tillhandahållna tjänsten/tjänsterna.
Tjänstespecifika villkor: De villkor som reglerar vad som specifikt skall gälla för respektive tjänst.

 

2 Allmänt

Phoneras Allmänna villkor reglerar den/de av Phonera enligt Avtalet tillhandahållna Tjänsten/Tjänsterna till juridisk person. Dessa Allmänna villkor utgör del av det Avtal som träffats mellan Phonera och Kund. Om inte annat avtalats gäller i första hand de Särskilda villkor som parterna överenskommit i Avtalet, i andra hand Tjänstespecifika villkor samt i tredje hand Allmänna villkor. Det är vid strid mellan olika villkor som ovan angivna rangordning gäller. Avtal skall ­anses ingånget när Phonera erhållit av Kund undertecknat Avtal eller bekräftelse på muntligt Avtal. Avtalets ingående är beroende av godkänd kreditprövning. Phoneras åtaganden kan ändras till följd av förändringar av svenska och inter­nationella regleringar.

 

3 Tjänstens innehåll

Den av Kund vald Tjänst framgår av de ­Tjänstespecifika villkor som gäller för varje enskild Tjänst.­ Phonera förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende omfattning, struktur samt funktion. Phonera skall, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändring som påverkar avtalad Tjänst.­ Kund äger därefter rätt att  säga upp Avtalet ­avgiftsfritt med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Vidare förbehåller sig Phonera rätten­ att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänst varvid Kund även då äger rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt från det att ändringen trätt i kraft.

 

4 Kundens åtaganden och ansvar

Kund ansvarar för att denne har för Tjänst nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning på sätt som angivits i Tjänstespecifika villkor. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard. Kund ansvarar för att av Phonera utlämnade lösenord, koder, identiteter, eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. ­Phonera har inget ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst. Kund ansvarar för det befintliga fastig­hetsnätet. För det fall ett fastighetsnät inte finns ansvarar Kund för installation av sådant. Vidare ansvarar Kund för drift och kostnader av fastighetsnät. Av Kund hyrd kapacitet får inte överlåtas. Kund ansvarar för all användning av Tjänst. Detta innefattar även anställdas och andras nyttjande av Tjänst. Skulle det komma till Kunds kännedom att någon av dennes ­anställda eller annan bryter mot föreskrifterna i ingånget Avtal, är Kund skyldig att omedelbart vidtaga åtgärder om rättelse och informera Phonera om överträdelsen. För det fall Kund bryter mot Avtalet, den verksamhet för vilken Tjänst används bedrivs på ett olagligt, oseriöst eller undermåligt sätt eller Phonera annars bedömer det sammanhang i vilket Kund använder Tjänst är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Phoneras uppfattning, olämpligt eller om det är förenat med risk för Phonera eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst, har Phonera

rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst. Kund äger inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl Phoneras nät som annans, obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Phoneras nät eller anslutna nät. Kund får inte ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Phonera är inte ersättningsskyldig för de fall behörig eller obehörig gör intrång i Kunds eller Phoneras datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Kund an­svarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl a text, bild, ljud, data,
video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av
personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Phonera eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Kunds ansvar omfattar skaffande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material. Det ankommer på kunden att till skattemyndigheten redovisa skattepliktig förmån som kan tillkomma ställföreträdare eller annan tredje person genom detta avtal. Phonera har ingen skyldighet att att undersöka huruvida det förekommer sådana skattepliktiga förmåner eller huruvida sådana skattepliktiga förmåner redovisas till skattemyndigheten eller inte. Vid brott mot ovanstående äger Phonera rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst. Phonera reserverar sig rätten att debitera Kund för avgift för av Phonera utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att begränsa denna. Kund är skyldig att skrift­ligen meddela namn, adress- och nummer­ändring till Phonera. Om Kund inte gör anmälan snarast och Kunds anslutning till Phoneras nät nyttjas obehörigen av annan är Kund skyldig att ersätta Phonera.

 

5 Avgifter

Om inte annat avtalats utgår avgifter enligt Phoneras­ vid var tid gällande prislista för Tjänst. Aktuella avgifter återfinns på Phoneas hemsida www.phonera.se eller kan erhållas hos ­kundtjänst på telefonnummer 040-622 10 00. Avgifter kan bestå av rörliga- och/eller fasta avgifter, eventuell engångsavgift, fakturerings­avgift samt öppningsavgift. Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt, övriga skatter och offentliga­ pålagor. Om Kund inte kan nyttja­ beställd Tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till denne eller omständighet utanför Phoneras kontroll, skall detta inte ­befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. För Kund som tecknat avtal med ­bindningstid på tolv (12), tjugofyra (24) månader eller ­trettiosex (36) gäller fastställd prislista under aktuell ­bindningstid. Phonera äger dock rätt att höja avgiften om Kundens ringbeteende enligt ­Phoneras uppfattning avviker från vad Phonera kunnat förvänta sig. Höjningen av avgiften skall anpassas till den nivå som Kund hade erhållit om Phonera haft vetskap om verklig samtalstid. Om Kund som tecknat avtal med bindningstid på tolv (12), tjugofyra (24) eller trettiosex (36) månader under bindningstiden byter till annan operatör än Phonera skall Kunden omedelbart till Phonera utge en ersättning motsvarande den debitering som återstår under perioden (minimidebitering). Avgiftsändringar skall meddelas Kund person-ligen genom en skriftlig underrättelse senast  en (1) månad i förväg. Vid samtliga avgiftshöjningar äger Kund rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Samtliga priser som anges på webben är exklusive moms, om ej annat anges.

 

6 Betalning

Betalning skall vara Phonera tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura. Om Kunds skuld till Phonera överstiger den av Phonera ­tillämpade kreditgränsen, kan Phonera mellan ordinarie faktureringstillfällen begära ­betalning omgående av det överskjutande beloppet. Kreditgränsen kan ändras om det framstår som motiverat efter särskild kreditprövning. Vid försenad betalning äger Phonera rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i ­förekommande fall inkassoavgift. För det fall att Kund är i dröjsmål med betalning i mer än trettio (30) dagar får Phonera stänga av Kund från vidare användning av Tjänst till dess full betalning erlagts. Kund uppmanas skriftligen att betala inom skälig tid och upplyses även om att då betalning inte sker så kommer tjänsten att avbrytas. Vidare äger Phonera rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för aktuell Tjänst samt slutfakturera Kund.

 

7 Service, ansvar, tillgänglighet och underhåll

Av Tjänstespecifia villkor framgår, i före­kommande fall, i Tjänst ingående service- och tillgänglighets åtaganden. Om inte annat av-
talats, utför Phonera anslutningsåtgärder och
andra åtgärder under normal servicetid. På Kunds begäran kan Phonera åta sig att utföra åtgärd på annan tid mot debitering av särskild avgift enligt vid var tid gällande taxa. ­Eventuella driftavbrott och trafikhindande fel åtgärdas ­skyndsamt efter felanmälan. Phoneras ansvar vid driftavbrott och trafikhindande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund, fastighetsnät eller annat som står utanför ­Phoneras kontroll. Vid installations- och felsökningsåtgärder mm, skall Kund tillse att ­Phonera vid behov äger tillträde till Kunds lokal. Kan fel hänföras till Kund förbehåller sig ­Phonera rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för ­planerat underhåll av nät mm. Aktuella avgifter återfinns på Phoneras hemsida www.phonera.se
eller kan erhållas hos kundtjänst på telefon-
nummer 040-622 10 00.

 

8 Phoneras ansvar

Phonera utövar ingen kontroll över den ­information som Kund har tillgång till som följd av Tjänst. Phonera har inget ansvar för innehållet i sådan information. Phoneras ansvar för skada eller förlust som drabbar Kund till följd av att Tjänsten helt eller delvis inte tillhandahålls eller fördröjs och som har orsakats genom Phoneras fel eller försummelse oavsett orsaken därtill är begränsad enligt följande. Kund har endast rätt till ersättning för direkta kostnader och är
begränsad till ett belopp uppgående till tio (10) procent av de fasta avgifter som Kund enligt Avtalet erlägger under det år som skadan inträffat. Oavsett omfattning av de skador som inträffar under året är Phoneras årliga ansvar begränsat till fem (5) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande basbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. ­förlorad vinst, minskad produktion, avbrott i larmförbindelse m.m.

 

9 Marknadsföring

Kund har inte rätt att vid marknadsföring eller liknande aktivitet, använda Phoneras firma, varu­märke eller annat kännetecken utan
skriftligt samtycke.

 

10 Force Majeure

Part skall vara befriad från skadestånd och ­andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande ­förhindras eller väsentligen försvåras av om-ständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller ­annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

 

11 Upphörande i förtid

För det fall att Kund gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och rättelse ej vidtagits inom ­trettio (30) dagar från det att Phonera avsänt skriftlig uppmaning härom samt upplysning om att Avtalet annars kan komma att sägas upp, äger Phonera rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. För det fall grund för avstängning av Kund enligt punkt 4 föreligger, äger Phonera rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet för
ifrågavarande Tjänst samt slutfakturera Kund.
Part har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet om den andra parten inställt
betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

 

12 Överlåtelse

Avtalet med därtill hörande Tjänster får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Phonera. Phonera har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Phonera skall med minst en (1) månads varsel informera Kund om överlåtelsen. Kund äger därefter rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt med verkan från det att överlåtelsen trätt i kraft.

 

13 Ändring av villkor

Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare om
annat inte avtalats. Phonera äger rätt att ändra dessa Allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kunds godkännande. Sådan ändring träder i kraft en (1) månad efter det att underrättelse om ­ändringen sänts till Kund. Kund äger rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt fram till dess att över­låtelsen trätt i kraft. Om villkorsändringen är till en uppenbar fördel för Kund kan Phonera frångå sin skyldighet att underrätta denne.

 

14 Kunduppgifter

Phonera registrerar vid avtalets ingående uppgifter om Kund för att denne skall kunna nyttja Tjänst och för att Phonera skall kunna uppfylla åtaganden enligt ingånget Avtal samt befintlig lagstiftning. Kund ger genom ingående av detta Avtal tillstånd till att Phonera, oavsett media, får behandla och spara uppgifter knutna till abonnemanget för nummerupplysningsändamål och för marknadsaktiviteter.

 

15 Meddelanden

Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter ­avsändandet. Meddelanden genom telefax och elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart.

 

16 Avtalets upphörande

Om Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast ­periodisk avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för Avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott Belopp som understiger 30 kronor återbetalas ej.

 

17 Avtalsperiod

Efter den inledande avtalsperioden löper Avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader om inte Avtalet sagts upp senast tre (3) månader före utgången av den inledande avtalsperioden. Uppsägning skall ske skriftligen.

 

18 Tvist

Svensk rätt skall äga tillämpning på detta Avtal. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsför­hållanden skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. För det fall det omtvistade ­beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av en skiljeman vilken på parts begäran skall utses av Stockholms handelskammare. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemannen skall ­tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångs­kostnader och omröstning. Talan avseende förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen Tjänst äger dock part anhängiggöra inför allmän domstol. Anspråk med anledning av detta Avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen senast tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om grunden för kravet. Under alla omständigheter skall krav framställas senast inom tre (3) månader från det att avtalet upphört att gälla. För konsumenter gäller även att ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) prövar tvister utanför skiljeförfarande/allmän domstol.